Disclaimer website De Korenschoof Spel & Therapie

De Korenschoof Spel en Therapie (Statutaire naam Korenschoof Ambulant B.V., Kamer van Koophandel: 72824794), hierna te noemen De Korenschoof Spel en Therapie, verleent u hierbij toegang tot dkspelentherapie.nl (‘de Website’) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. De Korenschoof Spel en Therapie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

De Korenschoof Spel en Therapie spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Korenschoof Spel en Therapie. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Korenschoof Spel en Therapie nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Disclaimer e-mailberichten De Korenschoof Spel en Therapie

Dit e-mailbericht, inclusief eventueel toegevoegde bijlage(n), is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en of verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u dit e-mailbericht ten onrechte hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender hiervan te informeren en het bericht te verwijderen. De Korenschoof Spel en Therapie sluit iedere aansprakelijkheid uit, die voortvloeit uit elektronische verzending.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Korenschoof Spel en Therapie. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Korenschoof Spel en Therapie, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.